verkoopsvooraarden Van Bruwaene - Kindt bvba

Raadpleeg hier onze
verkoopsvoorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN VAN BOOMVERZORGERS VAN BRUWAENE-KINDT IN WEST-VLAANDEREN

  1. Alle klachten moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen of beëindigen der werken geschieden. Deze die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na de ontdekking daarvan meegedeeld worden.

  2. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is binnen de 30 dagen na factuurdatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % met een minimum van 50 euro. Het aldus verhoogd bedrag brengt een interest voort van 12 % per jaar.

  3. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten en kosten. De risico's zijn ten laste van de klant vanaf de levering.

  4. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.

HEEFT U VRAGEN OVER ONZE VERKOOPSVOORWAARDEN?

Stel ze dan gerust. Wij geven u graag een antwoord.